“Info”

Huishoudelijke Reglementen

Vulcan Riders & Friends vzw


De jaarlijkse lidgeldbijdrage wordt vastgelegd op 30€ voor de rijder en 30€ voor de bijrijder.

Steunende leden of ere-leden die niet meer rijden met de motor betalen eveneens 30€ lidgeld op jaarbasis.


De lidgelden dienen betaald te worden gedurende de maand Januari van het kalenderjaar voor de werkende leden, voor nieuwe leden op het moment van aansluiting.


Nieuwe leden die lidgeld betalen na September zijn automatisch lid het daarop volgende jaar.


Vulcan Riders & Friends hebben volgend rekeningnummer BE40 9733 6364 6263, welk gebruikt kan worden voor alle betalingen aan de club, zowel lidgelden als inschrijvingsgelden aan de club.


Via de penningmeester kunnen er bij uitzondering ook cash betalingen gebeuren

In “opmerkingen” dient vermeld te worden voor welke activiteit/lidgeld de betaling is uitgevoerd. De werkende leden bestaan uit verschillende categorieën: Zij die pas toegetreden zijn en gedurende het eerste jaar van hun lidmaatschap nog geen stemrecht hebben op de Jaarlijkse Algemene Vergadering, maar wel mogen deelnemen.


Om het jaar nadien stemgerechtigd te zijn dienen ze deel te nemen aan minstens één rondrit georganiseerd door de club en een andere activiteit zoals een treffen of een samenkomst.

Na deze periode zal voor de aanvang van de Algemene Vergadering de rugbadge uitgereikt worden.

Zij die de status van volwaardig werkend lid hebben verkregen hebben stemrecht en het recht op het dragen van de rugbadge.


De toegetreden leden hebben volgende rechten en plichten: Ze hebben de plicht zich aan te melden om toe te treden via de gesloten Facebook-groep of via het contactformulier op de website van de club.

De beheerders van de groep kunnen het lidmaatschap aanvaarden, na controle van het profiel van de aanvrager.

Ze hebben het recht om deel te nemen aan 2 activiteiten van de club waarvan minstens één motorrit om te zien of ze zich thuis voelen in de club, dus met de intentie om werkend lid te worden.

Ze betalen geen lidgeld.


Procedure Rugbadge:

De rugbadge zal na goedkeuring van het bestuur en mits voldaan werd aan de gestelde voorwaarden worden uitgereikt op de Algemene Vergadering of op het treffen van de club.


De rugbadge is niet te koop zijn maar enkel te huur voor onbepaalde termijn, dus zolang het werkende lid niet is uitgetreden, geschorst of ontslagen.

De rugbadge blijft te allen tijde eigendom van de club en zal bij het beëindigen van het lidmaatschap teruggevorderd worden.

Een huurcontract wordt bij ontvangst van de rugbadge opgesteld en een éénmalig bedrag van 15€ dient ontvangente worden.

Eens toegekend dient de rugbadge gedragen te worden bij officiële activiteiten van de club, andere rugbadges zijn verboden.


Gedrag en wegcode bij rondritten en verplaatsingen:

De geldende wegcode dient te allen tijde gerespecteerd te worden.

U dient steeds in het bezit te zijn van geldige documenten (rijbewijs, verzekering- en inschrijvingsdocumenten).

Voor aanvang van de rit dient de motor volgetakt te zijn;

Een korte briefing zal gegeven worden voor de aanvang van de rit met volgende aandachtspunten: Veiligheid op de weg Pech- en verliesprocedures.

Voorziene stop- en tankplaatsen, afhankelijk van de autonomie van de aanwezige motoren, geschrankt rijden in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen, en met voldoende afstand onderling.

Gebruik van signalisatiegebaren bij gevaar:

Gebruik van wegkapiteins en herkenbaarheid:

Bij de ritten zal er, afhankelijk van het aantal deelnemers, gebruik gemaaktworden van wegkapiteins. Die Waken over het goede verloop van de rit, en Kunnen kruispunten die niet geregeld zijn door verkeerslichten afzetten.De wegkapiteins dienen een fluo hesje te dragen met op de rugzijde de vermelding “wegkapitein”. Eveneens dienen ze in het bezit te zijn van het verkeersbord C3.


Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade aan de motor bij activiteiten door de club georganiseerd.

Statuten

https://kbopub.economie.fgov.be/

Website Update: 03 maart 2024 - Kalender

Copyright © Vulcan Riders & Friends - Contact  
VZW 2019-2024     Opgericht 2019